بهنام کریمی ... تصویر
...به این وبلاگ خوش آمدید...

اقدام پژوهی


نتیجه گیری

در سوال اول میزان تاثیر واحد کار با برق درس حرفه و فن در مهارتهای فنی خارج از مدرسه ی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت که :

کمترین نمره ی داده شده به این واحد 11 می باشد که فراوانی آن 3 است . یعنی 3 نفر نمره ی 11 را دادند . و بیشترین نمره ی داده شده 23 می باشد که فراوانی آن 4 است . یعنی 4 نفر نمره ی 23 دادند.

فراوانی نسبی نمره ی 11 ، 10 درصد و فراوانی نسبی نمره ی نمره ی 23 ، 13 درصد می باشد .

بیشترین فراوانی را نمره ی 18 و 22 به خود اختصاص داده اند که 5 می باشد و کمترین فراوانی  مربوط نمره ی 15 و16 است که 2 می باشد. فراوانی نسبی این نمرات به ترتیب 16 و 6 درصد می باشد.

جمع نمرات داده شده به ای واحد 538 است که میانگین آن برای هر فرد 17.93 و واریانس آن 4.93 با انحراف معیار 2.22 است.

در سوال دوم میزان تاثیر واحد آشنایی با خودرو درس حرفه و فن در مهارتهای فنی خارج از مدرسه ی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت که :

کمترین نمره ی داده شده به این واحد 15 می باشد که فراوانی آن 4 است . یعنی 4 نفر نمره ی 15 را دادند . و بیشترین نمره ی داده شده 25 می باشد که فراوانی آن 2 است . یعنی 2 نفر نمره ی 25 دادند.

فراوانی نسبی نمره ی 15 ، 13 درصد و فراوانی نسبی نمره ی نمره ی 25 ، 6 درصد می باشد .

بیشترین فراوانی را نمره ی 18 ، 21و 23 به خود اختصاص داده اند که 5 می باشد و کمترین فراوانی  مربوط نمره ی 25 است  که 2می باشد. فراوانی نسبی این نمرات به ترتیب 16 و 6 درصد می باشد.

جمع نمرات داده شده به ای واحد 591 است که میانگین آن برای هر فرد 19.97 و واریانس آن 2.43 با انحراف معیار 1.51  است.

در سوال سوم میزان تاثیر واحد آشپزی درس حرفه و فن در مهارتهای فنی خارج از مدرسه ی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت که :

کمترین نمره ی داده شده به این واحد 16 می باشد که فراوانی آن 3 است . یعنی 3 نفر نمره ی 16 را دادند . و بیشترین نمره ی داده شده 25 می باشد که فراوانی آن 4 است . یعنی 4 نفر نمره ی 25 دادند.

فراوانی نسبی نمره ی 16 ، 10 درصد و فراوانی نسبی نمره ی نمره ی 25 ، 13 درصد می باشد .

بیشترین فراوانی را نمره ی 17 و 24 به خود اختصاص داده اند که 5 می باشد و کمترین فراوانی  مربوط نمره ی 20  است  که 2 می باشد. فراوانی نسبی این نمرات به ترتیب 16 و 6 درصد می باشد.

جمع نمرات داده شده به ای واحد 622 است که میانگین آن برای هر فرد 20.73 و واریانس آن 2.66 با انحراف معیار 1.63  است.

در سوال چهارم میزان تاثیر واحد کشاورزی درس حرفه و فن در مهارتهای فنی خارج از مدرسه ی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت که :

کمترین نمره ی داده شده به این واحد 10 می باشد که فراوانی آن 4 است . یعنی 4 نفر نمره ی 10 را دادند . و بیشترین نمره ی داده شده 25 می باشد که فراوانی آن 3 است . یعنی 3 نفر نمره ی 25 دادند.

فراوانی نسبی نمره ی 10 ، 13 درصد و فراوانی نسبی نمره ی نمره ی 25 ، 10 درصد می باشد .

بیشترین فراوانی را نمره ی 16  به خود اختصاص داده  که 5 می باشد و کمترین فراوانی  مربوط نمره ی 18 است  که 2 می باشد. فراوانی نسبی این نمرات به ترتیب 16 و 6 درصد می باشد.

جمع نمرات داده شده به ای واحد 539 است که میانگین آن برای هر فرد 17.96 و واریانس آن 7.6 با انحراف معیار 2.75  است.

................. واحد آشپزی با نمره ی میانگین 20.73 برای هر نفر بیشترین کاربرد را برای دانش آموزان دارد.

..................واحد خودرو در ردیف دوم و نزدیکتر به واحد آشپزی قرار دارد که میانگین کاربرد آن برای هر نفر 19.97 می باشد.

...................رتبه ی سوم را که از ردیف دوم کمی بیشتر فاصله دارد واحد کشاورزی با میانگین نمرات 17.96 به خود اختصاص داده است.

....................واحد کار با برق در ردیف آخر و بسیار نزدیک به واحد کشاورزی با میانگین نمرات 17.93 قرار دارد.

پس نتیجه می گیریم :

دانش آموزان پسر مدرسه استقلال کاربرد آشپزی را بیشتر از سایر واحدها میدانند. به نظر می رسد در این منطقه به خوردن و آشامیدن بیشتر اهمیت می دهند.

بنابراین باید در این مدرسه با فراهم آوردن امکانات مربوط به پخت و تهیه مواد غذایی آموزش های لازم در این باره به دانش آموزان داده شود. در ضمن معلمان نیز در مورد باید مهارتهای کافی را داشته باشند.

پیشنهادهای تحقیق

حال که تحقیق در یک منطقه ی محروم شمال استان اردبیل ( اصلاندوز ) انجام گرفته است پیشنهاد میشود این گونه تحقیق " بررسی میزان تاثیر واحد ها ی مختلف درس حرفه وفن در مهارتهای فنی خارج از مدرسه ی دانش آموزان " در سایر استانها و پایتخت نیز انجام شود تا مدیریت امکانات آموزشی به نحو مطلوب انجام شود .به طوریکه کلیه دانش آموزان کشور عزیزمان ایران از امکانات آموزشی مورد نیاز خود به طور مناسب  استفاده کنند. 

محدودیت های تحقیق

متأسفانه محقق تحقیقی با این عنوان پیدا نکرده و فقط مشابه آن را تحت عنوان " بررسی اشتغال دانش‌آموختگان شاخه کاردانش " که توسط علی خانی انجام شده است ، مطالعه کرده است .

در کنار اینها از همکاری صمیمانه مدیر مدرسه ی استقلال ، آقای نظام دوست بی نهایت سپاس گذاریم.

 منبع : مقاله ی بهنام کریمی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ