بهنام کریمی ... تصویر
...به این وبلاگ خوش آمدید...

هوش


نتیجه گیری

در سئوال اول میزان هوش دانش آموزان مدارس شهری مورد آزمون قرار گرفت که از 30 نفر نمونه انتخاب شده 9 نفر دارای هوش بالا و 15 نفر دارای هوش متوسط و بقیه ضعیف بودند. طبق این آزمون میانگین هوش نمونه ی انتخاب شده 101 می باشد که برای چنین مدرسه ای رضایت بخش نیست و انحراف معیار آن 15.2 می باشد. این مقدار انحراف معیار نشان می دهد که پراکندگی هوش در این مدرسه زیاد می باشد . یا به عبارت دیگر اختلاف هوش دانش آموزان بیشتر است.

پس نتیجه می گیریم نمونه ی انتخاب شده با این میانگین و انحراف معیار در حد یک مدرسه ی شهری نرمال نمی باشد.

در سئوال دوم میزان هوش دانش آموزان مدارس روستایی مورد آزمون قرار گرفت که از 30 نفر نمونه انتخاب شده 2 نفر دارای هوش بالا و 18 نفر دارای هوش متوسط و بقیه ضعیف بودند. طبق این آزمون میانگین هوش نمونه ی انتخاب شده 92 می باشد که برای یک مدرسه ی روستایی واقع در منطقه ی محروم رضایت بخش است و انحراف معیار آن 15.3 می باشد. این مقدار انحراف معیار نشان می دهد که پراکندگی هوش در این مدرسه زیاد است  یا به عبارت دیگر اختلاف هوش دانش آموزان بیشتر است.

پس نتیجه می گیریم نمونه ی انتخاب شده با این میانگین و انحراف معیار در حد یک مدرسه ی روستایی واقع در منطقه ی محروم نرمال می باشد.

در فرضیه شماره ی 3 ملاحظه می شود تی محاسبه شده با
2.25 می باشد. که از تی جدول که 2 است بزرگتر می باشد بنابراین فرضیه ی شماره ی 3 تحقیق تأیید می شود.

 پس می توان نتیجه گرفت که شهری یا روستایی بودن دانش آموزان در میزان هوش آنها تأثیر دارد.

پیشنهادهای تحقیق

حال که تحقیق در یک منطقه ی محروم شمال استان اردبیل ( اصلاندوز ) انجام گرفته است پیشنهاد میشود که برای رتبه بندی وبررسی تاثیر امکانات آموزشی بر روی هوش دانش آموزان در سایر استانها و پایتخت نیز انجام شود تا اختلاف طبقاتی بین استان ها و مناطق هم جوار مشخص گردد وبرای نزدیک کردن این فاصله ها اقدامات اساسی انجام شود به طوریکه کلیه دانش آموزان کشور عزیزمان ایران از همه ی امکانات آموزشی به طور یکسان استفاده کنند. 

محدودیت های تحقیق

متأسفانه محقق تحقیقی با این عنوان پیدا نکرده و فقط مشابه آن را تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی دختران شهری و روستایی مقطع ابتدایی در شهرستان قشم مطالعه کرده است .

در کنار اینها از همکاری صمیمانه مدیر مدرسه ی شهید باهنر، آقای عبدی و مدیر مدرسه ی استقلال ، آقای نظام دوست بی نهایت سپاس گذاریم.


منبع : مقاله ی بهنام کریمی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ