بهنام کریمی ... تصویر
...به این وبلاگ خوش آمدید...

سوالات تستی حرفه و فن سوم راهنمایی


1) فرایند تبدیل انرژی در دینام دوچرخه چگونه است؟

الف)انرژی مکانیکی به شیمیایی                                      ب)مکانیکی به الکتریکی

ج)الکتریکی به مکانیکی                                                   د)چرخشی به نورانی

2) واحد اندازه گیری مقدار مقاومت کدام است؟

                        ج)ولت                       د)اهمR       الف)آمپر                   ب)

3) واکسن چیست؟

الف)میکرب کشته شده        ب)میکرب زنده         ج)سم میکرب          د)هرسه مورد

4) کدام یک بیانگر رشد فرد می باشد؟

الف)نشستن           ب)بزرگ شدن پاها              ج)درس خواندن               د)دویدن

5) کدام یک از جمله های زیر درست است؟

الف)الیاف سوزنی برگان طولانی تر از الیاف پهن برگان است.

 ب)درختان سوزنی برگ دارای تنوع بیشتری است.

ج)کاج یک درخت پهن برگ است.                 د)درختان پهن برگ تنوع کمتری دارند.

6) کدام یک از عوامل تخریب کننده ی بیو لوژیکی می باشد؟

الف)آتش                    ب)فرسایش                      ج)اسید                      د)قارچ

7) کدام قسمت ساختمان همانند استخوان بندی بدن انسان است؟

الف)ستون                   ب)سقف                        ج)کلاف                        د)پی

8) کدام گروه غذایی بخش عمده ی غذای انسان را تشکیل می دهد؟

الف)گروه میوه ها         ب)گروه نان و غلات         ج) گروه متفرقه         د)تخم مرغ

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ