بهنام کریمی ... تصویر
...به این وبلاگ خوش آمدید...

نمونه سوال حرفه و فن

الف:جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 

 فرایند تفکّر بعد از .................................که برای انسان اهمّیت دارد آغاز می شود.

 خاموش و روشن کردن یک لامپ از دو نقطه توسط  کلید ..................................انجام می شود.

 بزرگ شدن اندازه اعضای  مختلف بدن به طور طبیعی را...................................می گویند.

 بیماری واگیردار در کودکان موجب...............................و حتی مرگ می شود.

 در بین حشرات ،.........................و سوسک های چوبخوار بیش ترین صدمه را به چوب می زنند.

 

ب:جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

 یکی از راههای پرورش قدرت تفکّر و خلاقیت،شرکت در کارها و بحث های گروهی است. ص.....     غ..... 

 واحد اندازه گیری مقدار مقاومت الکتریکی،آمپر می باشد. ص.....            غ.....

 لالایی گفتن هنگام خواب و حرف زدن با کودک،از مراقبت های بهداشتی درمانی محسوب می شود.  ص.....      غ.....

 در تهیه کاغذ،به قطعات نازک چوب یا چوب های ورقه شده،الیاف سلولزی می گویند. ص.....            غ.....

 

ج:گزینه های صحیح را مشخص کنید.

  در سیستم دوچرخه،دینام جزو کدام یک از سیستم های فرعی به حساب می آید؟

الف:برق رسانی         ب:هشداردهنده             ج:انتقال قدرت    د:هدایت و فرمان

  در موتورهای الکتریکی،ایجاد میدان مغناطیسی بر عهده کدام قطعه ی زیر می باشد.

الف:استاتور            ب:رتور           ج:بدنه و محفظه         د:حلقه های سیم لاکی

  رشد و تکامل کودک از چه دوره ای شروع می شود؟

الف:جنینی               ب:تولد              ج:قبل از ازدواج                 د:دوسالگی

  تولید فرکانس توسط کدام یک از قطعات الکترونیکی زیر انجام می شود؟

الف:مقاومت           ب:سلف                  ج:ترانزیستور                د:خازن

د:به سوالات زیر پاسخ دهید.

  زیبایی محصولات فنّاوری در دو بخش مورد توجّه قرار می گیرد،آن ها را بنویسید.

1- .........................................................2- ....... ...................... ...............................

  رتور در موتور الکتریکی را توضیح دهید.

 

  دستگاه اندازه گیری که مقدار کمیت را با عدد نشان می دهد چه نام دارد؟ 

  سه مورد از علایم حیاتی بدن را بنویسید.

1-..............................2-.......................................3-..............................................

  تب شدید در کودکان باعث چه خطراتی می شود؟

1-..........................................2-..........................................................

  جدا سازی الیاف سلولزی چوب در تهیه ی MDFچه تفاوتی با این کار در تهیه ی کاغذ دارد؟

  توضیحات ستون« الف »را به مفاهیم ستون« ب» وصل کنید.(در ستون «ب» یک کلمه اضافی است.)

ستون الف

ستون ب

الف:از ویژگی های انسان

¤قسمت ساکن

¤ تفکر

¤قارچ

¤موریانه ها

ب:محل قطب های موتور الکتریکی

ج:از بین عوامل بیولوژیکی بیشترین صدمه را به چوب می زند

دو مورد از وظایف سلف را نام ببرید؟

  دو مورد از بیماری های واگیر کودکان که با واکسیناسیون می توان از وقوع آن پیشگیری کرد.

 1-...........................................................2-..........................................................

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ